menu Professional

Provincie Fryslân

Provinciehuis Fryslân

De provincie Fryslân investeert van 2015 tot 2019 maar liefst 342 miljoen euro in de Friese samenleving.

Provincie Fryslân & RedBot

Over een periode van 5 jaar investeert de provincie 5 miljoen euro in het project Deltaplan digitalisering cultureel erfgoed, oftewel RedBot. Daarnaast stelt de provincie archief- en erfgoedinformatie voor dit project beschikbaar.

Provincie FryslânProvincie Fryslân
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ
Leeuwarden
(058) 292 5925

www.fryslan.frl
provincie@fryslan.frl

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Afûk
Fries Museum
Museumfederatie Fryslân
Museum Drachten
Ried fan de Fryske Beweging
Fries Film Archief
Fryske Akademy
Provincie Fryslân
Omrop Fryslân
Cedin
Bibliotheekservice Fryslân
TRESOAR