menu Professional

Provincie Fryslân

Provinciehuis Fryslân

De provincie Fryslân investeert van 2015 tot 2019 maar liefst 342 miljoen euro in de Friese samenleving.

Provincie Fryslân & RedBot

Over een periode van 5 jaar investeert de provincie 5 miljoen euro in het project Deltaplan digitalisering cultureel erfgoed, oftewel RedBot. Daarnaast stelt de provincie archief- en erfgoedinformatie voor dit project beschikbaar.

Provincie FryslânProvincie Fryslân
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ
Leeuwarden
(058) 292 5925

www.fryslan.frl
provincie@fryslan.frl

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Omrop Fryslân
Bibliotheekservice Fryslân
Fries Museum
Museum Drachten
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Museumfederatie Fryslân
Afûk
Ried fan de Fryske Beweging
TRESOAR
Fryske Akademy
Provincie Fryslân
Cedin
Fries Film Archief