menu Professional

Museumfederatie Fryslân

Museumfederatie

Museumfederatie Fryslân is de provinciale organisatie die musea in Friesland adviseert en ondersteunt. Inmiddels bestaat Museumfederatie Fryslân uit een team van negen collega’s met eigen vakgebieden en een groeiend netwerk.
De Museumfederatie deelt advies en kennis op het gebied van collecties, bedrijfsvoering, organisatie en publiek, waaronder educatie. Samenwerken op provincie- en erfgoed breed niveau staat hierbij centraal. Hiermee brengt ze musea, collecties en overig erfgoed naar een hoger niveau.

Kerntaken van de provinciale opdracht
  • Basisondersteuning op alle onderdelen van het museale werk
  • Kwaliteitsverbetering van de musea en professionalisering van de (vrijwillige) museummedewerkers
  • Coördinatie en regie van gezamenlijke activiteiten en cultuurparticipatieprojecten
  • Promotie van de musea als groep en als sector van cultureel erfgoed

Museumfederatie Fryslân is onderdeel van het Landelijk Contact Museumconsulenten. De Museumfederatie werkt daarnaast onder andere samen met verwante organisaties die de musea ondersteunen in andere Nederlandse provincies, Vlaanderen en Noord-Duitsland, maar ook met de Nederlandse Museumvereniging. Vooral uitwisseling en samenwerking staan hierbij centraal.

Museumfederatie Fryslân & Redbot

Museumfederatie Fryslân coördineert het projectonderdeel Kolleksjes Tichteby waar circa dertig Friese musea aan meedoen. Daarnaast is Museumfederatie Fryslân vertegenwoordigd in de bestuurlijke raad van dit digitaliseringsproject en brengt vanuit de museumsector kennis en kunde in.

Museumfederatie Fryslân
Museumfederatie FryslânDruifstreek 63
8911 LH Leeuwarden
(058) 213 91 85

www.museumfederatiefryslan.nl
info@museumfederatiefryslan.nl

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Cedin
Museumfederatie Fryslân
Fries Museum
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Provincie Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
Museum Drachten
Fries Film Archief
Bibliotheekservice Fryslân
Omrop Fryslân
Afûk
Fryske Akademy
TRESOAR