RedBot is ít online plak dêr’tst ynformaasje fynst oer digitaal Frysk erfgoed. Der is nammentlik in grut projekt oan ’e gong wêrby’t in grut part fan it Frysk kultureel erfgoed digitaal makke wurdt. Fan 2018 ôf - en soms al earder - kin elkenien online sykje nei kultureel Frysk erfgoed. Tink dêrby oan âlde kaarten út dyn regio, museumkolleksjes, Fryske literatuer of films en foto’s. Mar ek notariële akten en âlde juridyske stikken. De Fryske kulturele histoarje is aanst noch mar ien mûsklik ferwidere fan elke húskeamer. Oant dy tiid kinst hjir alles fine oer de fuortgong fan it projekt, oer de dielprojekten en oer de minsken dy’t dermei oan…

Het Fries Film Archief (FFA) is dwaande de earste seleksje films foar it digitalissearingsprojekt RedBot online te setten.

RedBot is ít online plak dêr’tst ynformaasje fynst oer digitaal Frysk erfgoed. Der is nammentlik in grut projekt oan ’e gong wêrby’t in grut part fan it Frysk kultureel erfgoed digitaal makke wurdt. Fan 2018 ôf - en soms al earder - kin elkenien online sykje nei kultureel Frysk erfgoed. Tink dêrby oan âlde kaarten út dyn regio, museumkolleksjes, Fryske literatuer of films en foto’s. Mar ek notariële akten en âlde juridyske stikken. De Fryske kulturele histoarje is aanst noch mar ien mûsklik ferwidere fan elke húskeamer. Oant dy tiid kinst hjir alles fine oer de fuortgong fan it projekt, oer de dielprojekten en oer de minsken dy’t dermei oan…

Alle woansdeis wurket de projektgroep fan it RedBot LAB mei inoar op de ICT-ôfdieling om nije software te testen.

Moannen hawwe sy wurke oan in karwei dêr’t gjin ein oan like te kommen: it metadatearjen en scannen fan hûnderttûzenen houlikse taheakken.

Marre Sloots

RedBot sil sykje nei de profesjonele brûker fan ús digitaal erfgoed en freget harren it himd fan it liif.

Elke freed is kolleksjeregistrator Nynke Kuipers tegearre mei fotograaf Simone van der Kooi te finen yn it Jopie Huisman museum yn Warkum.

Weromrop

In soad materiaal fan de Omrop komt online: reportaazjes, searjes, films, ynterviews en dokumintêres. 'In site om op werom te kommen!'

E culture

Wêr giet it eins oer wannear’t wy prate oer E-culture, oftewol elektroanyske kultuer? Want dy term dûkt hieltyd faker op yn de sektor.

De nij oanstelde direkteur fan it Fries Museum falt mei it RedBot-projekt mei syn noas yn ’e bûter as it om digitalisearjen giet.

Landelijke digitale strategie

Wannear'tsto net thús bist yn ’e wrâld fan datamanagement dan koene dyn earen wolris klapperje fan alle termen dy’t by de presintaasje foarby kamen.

De unike objekten fan dit museum De Jouwer binne aanst oer de hiele wrâld te sjen. De Jouwer digitalisearret syn kolleksje.

Op woansdeitemoarn 14 oktober wie it safier. Deputearre Sytske Poepjes naam de scanstudio fan RedBot offisjeel yn gebrûk.

Johan Wagenaar

Hoe happich kin in ûndernimming wêze? RedBot prate koartlyn mei ien fan de twa erfgasten dy’t Fryslân ryk is: Johan Wagenaar.

Museum 't Behouden Huys op Skylge sil ek digitalisearje. In echte opstekker want sa wurdt de kolleksje foar in oanmerklik grutter publyk tagonklik.

Fernijende software ûntwikkelje dy’t de Europeeske mienskip ferbynt en barriêren tusken kolleksjes, folken en talen opheft. Dizze partijen sette har dêrfoar yn.

Henk Dijkstra

It Frysk Lânboumuseum krijt fia RedBot help by it optimalisearjen fan it registraasjesysteem.

Kaart Waddenzee 1879

It Fries Kaartenkabinet is in online argyf mei 6.000 ôfbyldingen en 13.000 beskriuwingen fan kaarten, plattegrûnen en boutekeningen út de fyftjinde oant en mei de njoggentjinde iuw.

Gearwurkingspartners

Bibliotheekservice Fryslân
Fryske Akademy
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Museum Drachten
Ried fan de Fryske Beweging
Fries Film Archief
Omrop Fryslân
TRESOAR
Museumfederatie Fryslân
Fries Museum
Cedin
Provinsje Fryslân
Afûk